حسابان وب

بخشنامه ۸۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۸/۳(رسيدگي به ماليات صاحبان مشاغلي كه از ابتداي سال ۱۳۹۲ ملزم به استفاده از صندوق هاي مكانيزه فروش (سامانه هاي فروشگاهي)گرديده اند)

0 938

حصین حاسب

 باعنايت به مقررات بند ۶ بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۵۱۵/ص مورخ ۹۳/۴/۱۱ راجع به چگونگي رسيدگي به ماليات صاحبان مشاغلي كه در اجراي ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۳۰۰۷/ص  مورخ ۹۱/۶/۲۸ مكلف  به استفاده از صندوق هاي مكانيزه فروش (سامانه هاي فروشگاهي)گرديده اند مقررمي دارد:


چنانچه موديان مذكور ، هنگام ارائه يا تسليم اظهارنامه الكترونيكي عملكرد سال ۱۳۹۲ نسبت به اعلام استفاده و راه اندازي صندوق مكانيزه فروش يا سامانه هاي مورد اشاره اقدام لكن نسبت به تكميل و ارسال فرم پيوست (شماره ۱) موضوع بند۱-۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۶۰۸۳ /ص مورخ ۹۱/۱۲/۲۳ مبادرت ننموده باشند درصورتي كه با مراجعه ماموران مالياتي ذيربط به محل فعاليت مودي،صحت ادعاي مطرح شده مبني برنصب و استفاده از صندوق يا سامانه هاي مزبور مورد تاييد قرارگيرد، در اين صورت به شرط تكميل و ارائه فرم مورد اشاره موضوع محروميت از معافيتهاي مقرر درقانون و مفاد بند ۳-۵ بخشنامه اخير الذكر درخصوص آنها منتفي مي باشد.

بديهي است درمواردي كه موديان موصوف نسبت به تكميل و ارائه فرم ياد شده اقدام نموده و مراتب توسط اداره امورمالياتي تاييد گرديده باشد با رعايت مقررات امكان برخورداري از معافيت هاي مقرر را دارا خواهند بود.

پندار سیستم


علي عسكريلینک مرتبط:

بخشنامه ۲۲/۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۴/۳/۳(اعمال معافیت درصورت احراز نصب صندوق مکانیزه فروش در مراحل رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی)محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.