حسابان وب

بخشنامه شماره ۷۷۷۳ مورخ ۹۰/۶/۷(نحوه اجراي معافيت هاي بند « ۱۷ » ماده « ۱۲ » و حسابرسي ماده « ۲۷ » در خصوص وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، سازمانها و شرکتهاي وابسته)

0 3,239

حصین حاسب

  احتراماً ، به منظور تسهيل فرآيند هاي اجرايي موضوع بند « ۱۷ » ماده « ۱۲ » قانون ماليات بر ارزش افزوده و با عنايت به هماهنگي به عمل آمده با وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، به پيوست تصوير تفاهم نامه نحوه اجراي معافيت هاي بند « ۱۷ » ماده «۱۲ » و حسابرسي ماده « ۲۷ » قانون مذکـور جهت بهره برداري و اقـدام لازم ارسال مي گردد .

محمد قاسم پناهي

———————————————————————————————————————————————–

تفاهم نامه

موضوع : نحوه اجراي معافيت هاي بند « ۱۷ » ماده « ۱۲ » و حسابرسي ماده « ۲۷» و ساير مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده

     در راستاي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و با توجه به نامه شماره ۴/۱۲۰/۳۳۴۰ مورخ ۱/۲/۱۳۹۰وزير محترم دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به منظور تسهيل فرآيندهاي اجرايي موضوع بند « ۱۷ » ماده «۱۲ » قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر گرديد که به شرح ذيل اقدام گردد .

۱-       وزارت دفاع و کليه سازمان ها و شرکت ها وابسته موظفند هنگام تحصيل کالا و خدمات ، ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را که توسط موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده در صورتحسابهاي صادره درج و مطالبه گرديده است پرداخت نمايند .

۲-       ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي توسط شرکت ها و سازمان ها ي مشمول ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده با رعايت مفاد ماده « ۱۷ » قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالياتي قابل کسر از ماليات هاي متعلق به عرضه کالا يا ارائه خدمات توسط آنها خواهد بود .

۳-       سازمان ها و شرکتها ي وابسته به وزارت دفاع که اقدام به عرضه کالا يا ارئه خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي نمايند و حائز شرايط فراخوان هاي نظام ماليات بر ارزش افزوده مي باشند مکلفند ضمن ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده نسبت به درج ماليات و عوارض در صورتحساب و وصول آن از خريداران اقدام و درا جراي ماده « ۲۱ » اظهارنامه مربوطه را تسليم نمايند .

پندار سیستم

۴-       سـازمـان ها و شرکـت هاي وابسته کـه عرضـه کنـنـده کالا ها يا ارائه خـدمات صـرفـاً معاف مي باشند تکليفي براي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افـزوده و تبعاً تسليم اظهارنامه هاي آن نخواهند داشت.

۵-        ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي توسط وزارت دفاع ، سازمان ها و شرکتهاي وابسته که الزام به ثبت نام در اين نظام مالــياتي ندارنـد بابـت خريد اقـلام با مصـارف صرفـاً دفاعـي موضــوع مصـوبه شماره
۲۳۵۳۷۱/ ت /۴۱۹۵۸ هـ
مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ هيأت محترم وزيران قابل تهاتر يا استرداد خواهد بود .

۶-       سازمان و شرکتهاي وابسته به وزارت دفاع مي توانند در راستاي ماده « ۲۷ » قانون ماليات بر ارزش افزوده تنظيم گزارش هاي حسابرسي خود را به موسسه حسابرسي عضو جامعه حسابدارن رسمي واگذار نمايند . گزارش هاي حسابرسي مالياتي در صورت رعايت مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده و دستور العمل موضوع ماده « ۲۷ » اين قانون بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مربوطه برگ مطالبه يا استرداد صادر خواهد شد .

۷-       در صورت معرفي موسسه حسابرسي توسط وزارت دفاع ، سازمان امور مالياتي کشور در راستاي اختيارت تبصره « ۲ » ماده « ۲۷ » اين قانون حسابرسي دوره هاي گذشته را نيز به موسسه مزبور واگذار نمايد .

۸-       پرداخت يا استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده سازمان ها و شرکتهاي مذکور حسب مورد منوط به ارائه گزارش حسابرسي کليه سازمان ها و شرکتهاي گروه توسط موسسه حسابرسي معرفي شده خواهد بود

۹-       به منظور تسريع در فرآيند وصول يا استرداد ، موسسه حسابرسي معرفي شده مکلف است تا پايان آذر ماه سال ۱۳۹۰ گزارش حسابرسي دوره هاي لغايت بهار سال ۱۳۹۰ شرکتها و سازمان ها ي مذکور را تهيه و به سازمان امور مالياتي کشور ( اداره کل ذيربط ) ارسال نمايد.

۱۰- کار گروه مشترکي نظارت بر حسن اجراي اين تفاهم نامه را بر عهده خواهند داشت که از طرف سازمان امور مالياتي کشور معاون ماليات بر ارزش افزوده و از طرف وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح آقاي اسدي مدير کل امور اقتصادي و مشاور حقوقي و دجا به عنوان نمايندگان تام الاختيار خواهند بود .

مفاد اين تفاهم نامه پس از تکميل امضاء طرفين قابليت اجرا پيدا خواهد کرد .

مجيد بکائي

علي عسکري

معاون مالي واقتصادي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.