حسابان وب

تصويبنامه ۱۲۵۷۱ت ۳۳۰ ه مورخ ۷۳/۸/۲۳ (‌آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم )

0 1,399

حسابداراپ

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳.۸.۱۵ بنا به پیشنهاد شماره ۵۸۵۶.۲۹۱۹۲ – ۳۰.۴ مورخ۱۳۷۳.۶.۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و موافقت‌وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی و به استناد ماده ۱۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب ۱۳۷۱ – آیین‌نامه‌اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:


‌آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

‌ماده ۱ – مراکز مجاز و رسمی پژوهشی و تحقیقاتی به منظور استفاده از معافیت  مالیاتی موضوع ماده ۱۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند:

‌اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان، فهرست طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی انجام  شده سال مالی مربوط و نیز فهرست طرح‌های در دست اجرای خود را‌به ضمیمه اظهارنامه و  صورت‌های مالی مذکور به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

محل تبلیغ شما

‌تبصره: عدم رعایت ضوابط و تکالیف فوق سبب حذف معافیت یا شمول مالیات خواهد بود.

‌ماده ۲ – درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیر پژوهشی و تحقیقاتی و نیز سایر درآمدهای  غیر مرتبط با وظایف اصلی تحقیقات برابر مقررات مشمول مالیات‌است.

‌ماده ۳ – ابطال پروانه در طول سال مالی به دلیل عدم رعایت مقررات، موجب حذف  معافیت مربوط به طرح‌های موضوع آن پروانه در همان سال خواهد بود.

‌ماده ۴ – عدم رعایت ضوابط مربوط به هر طرح موجب حذف معافیت در حدود درآمدهای ناشی  از آن طرح خواهد شد.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.