نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۹۴۱۸ /۴۳۸۵/۲۱۱ مورخ۸۳/۱۱/۷(در خصوص حق بيمه هاي درماني و درآمد حقوق)

17 10,427

حسابداراپ

 

توضیح سایت:

– برای این موضوع رای دیوان عدالت ادازی صادرشده است. لطفا اینجا کلیک کنید.

این بخشنامه ملغی شد. بخشنامه جدید مورخ ۹۸/۵/۱۴ سازمان امورمالیاتی در این خصوص را اینجا ببینید.


پيرو بخشنامه شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱-۴/۳۰مورخ ۱/۲/۱۳۸۱،چون در خصوص اجراي حکم ماده ۱۳۷قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶و اصلاحيه هاي بعدي آن،خصوصاًحق بيمه پرداختي حقوق بگيران بابت بيمه عمر و بيمه هاي درماني که معمولاًبصورت مستمر و اقساط ماهيانه انجام مي شود،از طرف ادارات امور مالياتي،کارفرمايان و مؤديان مالياتي سؤالاتي مطرح شده است،لذا موارد زير را يادآور مي گردد:

۱- کسر حق بيمه هاي درماني حقوق بگير و افراد تحت تکفل و حق بيمه پرداختي بابت بيمه عمر شخص حقوق بگيري (به استثناي بيمه هاي عمر و پس انداز که قابل کسر نمي باشد)از درآمد حقوق بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي و سازمان خدمات درماني و ساير مؤسسات بيمه گر،که پرداخت حقوق آنان معمولاًبه صورت ماهيانه صورت مي پذيرد،توسط کارفرمايان ذيربط فاقد اشکال قانوني است و آنها مي توانند با ضميمه نمودن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختي در احتساب درآمد مشمول ماليات حقوق،کسور ياد شده را منظور نمايند.

۲- کارفرمايان بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي مي توانند صرفاًبا کسر دو هفتم از سهم حق بيمه پرداختي حقوق بگيران بيمه شده و کارفرمايان بيمه شدگان سازمان خدمات درماني و ساير مؤسسات بيمه گر ايراني نيز مي توانند با کسر کل سهم حق بيمه پرداختي حقوق بگيران بيمه شده خود،از درآمد حقوق آنان و با قيد ميزان آن در فهرست هاي حقوق،تسليمي به اداره امور مالياتي ذيربط ماليات متعلق را محاسبه نمايند.

۳- چنانچه پرداخت کنندگان حقوق براي حقوق بگيران خود با مؤسسات بيمه ايراني اقدام به انعقاد قرارداد بيمه عمر و بيمه هاي درماني تکميلي نموده و ماهيانه سهم حق بيمه مربوط به حقوق بگير را از حقوق وي کسر و به مؤسسات بيمه پرداخت نمايند،در اين صورت نيز مجاز هستند ضمن درج ميزان حق بيمه پرداختي سهم حقوق بگير در فهرست هاي حقوقي تسليمي به اداره امور مالياتي مربوط و ضميمه نمودن گواهي مؤسسه بيمه به آن،نسبت به کسر حق بيمه پرداختي از درآمد حقوق آنان اقدام نمايند.

۴- مرجع اقدام در خصوص کسر هزينه هاي درماني و مراقبت و توانبخشي معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج،پرداختي توسط حقوق بگيران بابت معالجه خود و افراد تحت تکفل آنان،اداره امور مالياتي محل دريافت ماليات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگيران مي توانند پس از پايان سال انجام هزينه با ارائه نسخ اصلي گواهي و اسناد و مدارک تأييد شده مربوط به هزينه هاي مذکور در يک سال مالياتي از اداره امور مالياتي ذيربط درخواست استفاده از تسهيلات مقرر در ماده ۱۳۷رابنمايند.

پندار سیستم

۵- کسر هزينه هاي مقرر در ماده ۱۳۷ در خصوص مؤديان فصل ماليات بر درآمد مشاغل و ساير منايع مالياتي که ماليات آنان به صورت سالانه محاسبه مي شود به عهده اداره امور مالياتي محل تسليم اظهارنامه منبع مالياتي مربوط خواهد بود،که دراين صورت متقاضيان مي توانند اسناد و مدارک مربوط به هزينه هاي مورد بحث را پس از پايان سال انجام هزينه تحويل اداره امور مالياتي موصوف نمايند.

تذکر۱: حق بيمه پرداختي بابت بيمه عمر افراد تحت تکفل،مشمول اين مقررات نخواهد بود.

تذکر۲: لازم به ياد آوري است نسخ برابر اصل شده يا المثني يا کپي مورد قبول واقع نخواهدشد و در خواست استرداد مؤدي بعد از قطعيت ماليات نيز منع قانوني ندارد،که در اين صورت اضافه پرداختي مؤدي بابت ماليات با رعايت مواد ۲۴۲و ۲۴۳ قانون ماليات هاي مستقيم قابل استرداد خواهد بود.


غلامرضاحيدري کردزنگنه

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

———————————————————————————————————————————————–

شماره : ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱/۴/۳۰

تاريخ : ۰۱/۰۲/۱۳۸۱

بقرار اطلاعات واصله برخي از مامورين تشخيص ماليات اجراي حکم ماده ۱۳۷قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۶۶ مبني بر کسر هزينه هاي درماني از درآمد مشمول ماليات موديان مالياتي را عليرغم ارائه اسناد و مدارک و گواهيهاي لازم از سوي موديان ذينفع ، موکول به اخذ تاييديه مجدد از دريافت کنندگان وجوه مزبور نموده و با انجام مکاتبات غير ضرور. علاوه بر ايجاد وقفه در امور رسيدگي و قطعيت پرونده هاي مالياتي موجبات سرگرداني و نارضايتي موديان محترم و اتلاف وقت متصديان امور درماني و مراجع ذيصلاح را نيز فراهم مينمايد.

نظر به اينکه تنها شرط مقرر براي برخورداري اين قبيل از تسهيلات مالياتي ماده ۱۳۷ ياد شده ارائه گواهي دريافت وجه توسط توسط موسسه درماني يا پزشک مقيم ايران بوده و در موارد معالجات خارج از کشور گواهي پرداخت هزينه توسط مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در کشور محل معالجه يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي کافي ميباشد ، لذا جهت ايجاد رويه واحد و تسريع جريان امور و اجراي صحيح قانون مقرر ميدارد ، مامورين مالياتي ذيربط بمحض دريافت نسخ اصلي اسناد و مدارک تاييد شده مربوط به هزينه هاي درماني مودي و افراد تحت تکفل وي منضم به گواهي دريافت وجه در ايران و با پرداخت هزينه پزشکي در خارج از کشور و ضبط آنها در پرونده مالياتي مربوطه نسبت به کسر هزينه هاي مورد بحث از درآمد مشمول ماليات سال مربوطه اقدام لازم معمول و از مکاتبات تکراري و غير ضروري جداً خودداري نمايند ، بديهي است در موارد خاص که اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودي مخدوش ، قلم خورده ، ناخوانا و يا فاقد مهر و امضا گواهي دريافت کنندگان وجوه و يا مراجع ذيصلاح و يا حاکي از تکرار هزينه هاي مشابه براي يک موضوع توسط مودي باشد ، استعلام آن مورد خاص با اطلاع رئيس امور مالياتي محل در اسرع وقت و اقدام لازم پس از رفع اشکال بلامانع خواهد بود.


عيسي شهسوارخجستهمحل تبلیغ شما

17 نظرات
 1. امیر محمد نژاد می گوید

  از زحمات شما کمال تشکر را دارم
  مطمئناً زحمات شما در پیشگاه خداوند بی پاسخ نخواهد بود .

 2. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام وتشكر از اظهار لطف شما
  انشاءا…

 3. امبر می گوید

  با سلام
  ببخشید یعنی من اگر حقوق ماهیانم در سال ۱۳۹۱ ماهیانه ۶۰۰۰۰۰۰ ریال باشد مالیات حقوق من به اینصورت حساب میشود :
  ۶۰۰۰۰۰۰-۴۲۰۰۰۰=۵۵۸۰۰۰۰ یعنی حقوق منهای ۷ درصد سهم بیمه
  ۵۵۸۰۰۰۰-۵۵۰۰۰۰۰=۸۰۰۰۰ درآمد مشمول مالیات
  ۸۰۰۰۰ *۱۰%=۸۰۰۰ مالیات متعلقه
  ؟؟؟؟؟؟؟
  باتشکر

 4. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  نمونه ای از محاسبات را دراین مسیر توضیح داده ام:
  ۶۶۰ تا ۹۹۰ هزار تومان عیدی امسال کارگران
  موفق باشید.

 5. حامد نقوی می گوید

  با سلام

  خبری شنیده ام مبنی بر اینکه هزینه های درمانی که توسط بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی جبران نمی گردند را می توان به عنوان درآمد غیر مشمول مالیات محاسبه نمود، می خواستم بدانم چنانچه این امر صحت دارد مشمول کدام ماده و تبصره می باشد.

  با تشکر از قبول زحمت شما

 6. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به مفاد همين بخشنامه و ماده ۱۳۷ قانون مالياتها مراجعه كنيد.
  موفق باشيد.

 7. هادی می گوید

  با سلام و احترام
  ۱-مبلغ پرداختی بابت بیمه های عمر برای شاغلین بندج چگونه کسر میگردد؟ایا باید اصل بیمه عمر را به اداره مالیاتی ارائه دهند؟ اگر قبول نکردند چه کنیم؟
  ۲-ایا عنوان بیمه عمر وپس انداز که توسط مجلس در تاریخ ۲۵ و ۲۶ اسفند ۹۲ جایگزین بیمه عمر شده است ابلاغ شده و در حال حاضراجرایی میشود؟
  باتشکر

 8. مهدي می گوید

  ميخاستم بدونم اين قانون هنوز هم پاربرجاست يا نه ؟
  بيمه عمر كسر شده كارفرما (با انعقاد قرارداد با بيمه گزار) , و خدمات درماني تكميلي هم جز مواردشه ؟؟؟؟

 9. رضا انصاری می گوید

  در سال ۱۳۸۳ رییس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای و با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم اعلام کرد که درآمد مشمول مالیات بر حقوق به میزان دو هفتم بیمه سهم کارگر از پرداخت مالیات حقوق معاف است. البته این بخشنامه هنوز به قوت خود باقی است.

  ⬅️به مثال زیر توجه كنيد
  فرض کنید کارگری ماهانه ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال حقوق و مزایا دریافت می کند. اگر کل این حقوق دریافتی مشمول بیمه باشد ۷% بیمه سهم کارگر عبارتست از: ۱.۰۵۰.۰۰۰ ریال.
  اکنون دو هفتم مبلغ ۱.۰۵۰.۰۰۰ ریال را محاسبه می کنیم که می شود: ۳۰۰.۰۰۰ ریال.
  خوب در? سال ۱۳۹۵ ?حقوق و مزایای تا سقف ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال از پرداخت مالیات بر حقوق معاف است و چون حقوق و مزایای دریافتی این کارگر در هرماه ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است بنابراین بعد از کسر مبلغ ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال از ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال، درآمد مشمول مالیات بر حقوق وی عبارتست از: ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
  در مرحله قبل مبلغ دو هفتم سهم بیمه کارگر ۳۰۰.۰۰۰ ریال شد. حالا باید این مبلغ را از درآمد مشمول مالیات بر حقوق به دست آمده در مرحله قبل(۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال) کسر کنیم که جواب می شود: ۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال
  حالا این مبلغ ۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات بر حقوق است و باید طبق قانون مالیات در نرخ ۱۰% ضرب کنیم تا مالیات قابل پرداخت این کارگر مشخص شود که می شود: ۱۷۰.۰۰۰ ریال.

  همانطور که در بالا مشاهده کردید اگر مبلغ دو هفتم را کسر نمی کردیم کارگر باید به جای ۱۷۰.۰۰۰ ریال، ۲۰۰.۰۰۰ ریال مالیات می باشد

 10. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشکر از توضیحات جنابعالی

 11. حسن می گوید

  با سلام.
  ضمن خسته نباشید حضور شما/ دو تا سوال داشتم/
  اول اینکه تصویر بخشنامه رو میتونید جهت دانلود بارگذاری کنید. و دوم اینکه این معافیت در سال ۹۴ و سال پیشرو اجرا میشه یا نه؟
  با تشکر.

 12. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۱- می توانید به شماره بخشنامه استناد کنید.
  ۲- بله ماده ۱۳۷ اصلاح آنچنانی ای در اصلاحیه قانون مالیاتها نداشته است لذا بخشنامه هنوز ملاک است.

 13. حسین-خسروی می گوید

  با سلام لطفا” بفرمایید هزینه های ویزیت و آزمایش خون و رادولژی از موارد ماده ۱۳۷ محسوب میشود یا خیر برای مودی مالیات اجاره(مستغلات و مشاغل)؟

 14. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله
  مسیر زیررا هم دنبال کنید:
  اینجا

 15. شبانی می گوید

  با سلام .
  منظور از بخشنامه ۱۳۷ اینکه هر شخصی به همراه افراد تحت تکفلشان که در لیست بیمه تکمیلی شرکت خودش بوده .می تونه با اوردن فاکتور هزینه ها هر ماه از دادن مالیات به میزان هزینه هایی که خرج کرده کسر گردد ؟
  با تشکر

 16. فاطمه صالح می گوید

  با سلام
  شرکت ما دارای قراردادی با بیمه پارسیان می باشد (بیمه تکمیلی و عمرو حوادث )و ما اصل قرارداد را داریم میخواستم بدونم ارائه اصل قرارداد بیمه پارسیان و ریز لیست کارکنان که توسط بیمه مربوطه ممهور شده کافی است و یا خیر ؟

  با تشکر فراوان

 17. روزبه می گوید

  کسانی که بیمه تامین اجتماعی هستند در سال ۱۳۹۵ باید درامد مشول مالیات خود مجموع حقوق منهای حق مسکن و اولاد و اقلام مصرفی را از مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال کسر کنند. به این کسورات دو هفتم سهم بیمه تامین اجتماعی نیز اضافه می شود و از مانده ان ده درصد سهم مالیات می شود
  مثلا کارمندی در سازمان من جمع حقوقش طبق قرارداد بدون مزایا- ۱۶۳۱۴۳۴۸ ریال است از این مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال مسکن ۱۱۰۰۰۰۰ ریال اقلام مصرفی و ۸۱۲۱۶۶ عائله مندی است این فرد مبلغ ۱۰۷۱۱۸۸ سهم هفت در صد تامین اجتماعی دارد که دو هفتم ان می شود ۳۰۶۰۵۳ ریال.
  حالا فرمول می شود ۲۰۰۰۰۰+۱۱۰۰۰۰۰+۸۱۲۱۶۶+۳۰۶۰۵۳+ ۱۳۰۰۰۰۰۰ که جمع این ارقام که از مالیات معافند شد ۱۵۴۱۸۲۱۹ ریال
  حالا ۱۶۳۱۴۳۴۸-۱۵۴۱۸۲۱۹ ریال می شود ۸۹۶۱۲۹ ریال و ده درصد این مبلغ یعنی ۸۹۶۱۳ ریال مالیات حقوق می شود
  در ادارات دولتی مبالغی به کمک هزینه مسکن- مهد کودک- ایاب و ذهاب غذا- ترابری- تلفن همراه ممکن است به برخی از کارکنان بدهند که تمام این اقلام از مالیات معاف است.ولی اضافه کار مشمول مالیات می شود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.