نرم افزارحسابداری صدگان

راي شماره۴/۳۰/۷۲۸۵ م ۸۰/۹/۱۰(اجراي ماده ۵۴ قانون مالياتها( منبع ماليات: اجاره املاک)

0 1,158

حسابداراپ

آپارتمان خود را واقع در شهرک اکباتان بلوک ۱۸  از تاريخ ۶/۱۲/۷۴ الي ۱۹/۷/۷۷ طبق سند رسمي شماره ۱۲۴۷۲۶ مورخ ۶/۱۲/۷۴ به يکي از دوستان اجاره داده ام.

شماره و تاريخ راي مورد واخواهي: ۱۳/۴۰۷- ۲/۹/۷۹

مربوط به ماليات املاک

سال عملکرد يا تعلق ماليات: ۷۶ و ۷۷

شماره حوزه مالياتي ۱۸۲۶

شماره سر مميزي مالياتي ۱۸۲

اداره: کل مالياتهاي غرب تهران

تاريخ ابلاغ راي: ۱۲/۹/۷۹

پندار سیستم

شماره و تاريخ ثبت شکايت ۸۱۰۹- ۴/۳۰- ۱۳/۹/۷۹

خلاصه واخواهي:

آپارتمان خود را واقع در شهرک اکباتان بلوک ۱۸  از تاريخ ۶/۱۲/۷۴ الي ۱۹/۷/۷۷ طبق سند رسمي شماره ۱۲۴۷۲۶ مورخ ۶/۱۲/۷۴ به يکي از دوستان اجاره داده ام. مميز حوزه مالياتي براي آپارتمان فوق اجاره به طور علي الراس محاسبه و ماليات تعيين و ابلاغ کرده است.چون به مدارک مستند و توضيحات شفاهي اينجانب توجه نکرده به هيات حل اختلاف مالياتي رفتم، هيات محترم ماليات اجاره سال ۷۵ را بر اساس اجاره نامه رسمي پذيرفت و سال ۷۶ و بخشي از سال ۷۷ را بدون در نظر گرفتن سند رسمي و با تفسير به اينکه موجر و مستاجر از مراجعه مجدد در پايان هر سال به محضر مربوط و تجديد سند اجاره خودداري کرده اند، بدون توجه به ذکر جمله” اجرت المثل برابر اجرت المثني است” ماليات ۲۰ماهه بقيه مدت اجاره را علي الراس محاسبه کرده اند با توجه به اينکه اينجانب کارمند بازنشسته هستم و درآمد ديگري ندارم تقاضاي کمک و مساعدت دارم.

راي: شعبه هشتم شوراي عالي مالياتي با ملاحظه شکوائيه واصله و پس از اخذ و بررسي پرونده مالياتي مربوط به شرح زير مبادرت به انشاء راي مي نمايد:

با عنايت به نامه شماره ۵۲۰۶ مورخ ۸/۸/۷۹ مديرعامل مجتمع مسکوني بلوک ۱۸   مستاجر مودي نامبرده تا تاريخ ۳۰/۷/۷۷ در ملک مسکوني مورد اجاره سکونت داشته است، نظر به اينکه ماده ۵۴ قانون مالياتهاي مستقيم صراحت دارد که مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي شود و از طرفي در سند رسمي شماره ۱۲۴۷۲۶- ۶/۱۲/۷۴ قيد گرديده که اجرت المثل تا روز تخليه و تحويل برابر اجرت المثني است که اين موضوع در بررسي و رسيدگي هيات حل اختلاف مالياتي تجديد نظر مورد توجه قرار نگرفته است، لذا به راي مورد واخواهي به سبب عدم رعايت مقررات مذکور و مفاد بند يک بخشنامه شماره ۲۸۴۶۴- ۵/۷/۷۶ معاون محترم درآمدهاي مالياتي ايراد وارد است و اين شعبه راي صادره را به علت عدم رعايت مقررات قانوني نقض و پرونده را جهت رسيدگي مجدد و صدور راي مقتضي به هيات حل اختلاف مالياتي ديگر ارجاع مي نمايد.

عباس رضائيان

روح اله باباسنگاني

علي عزيزي

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.