محل تبلیغ شما

مرور برچسب

شماره: 72907 /210

بخشنامه ۹۷/۹۳/۲۰۰مورخ ۹۳/۹/۳(صدور گواهي اقامت مالياتي براي اشخاص)

پيرو بخشنامه شماره 72907/210 مورخ 14/11/1388 و در اجراي مقررات موافقتنامه­هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف منعقده موضوع ماده 168 و نيز  مفاد ماده 180 قانون مالياتهاي مستقيم، بمنظور…