محل تبلیغ شما

مرور برچسب

شرايط كمك ازدواج

ازدواج و عائله مندي (مواد۸۵ تا ۸۷)

ماده‌ 85ـ به‌ بيمه‌ شده‌ زن‌ يا مرد كه‌ براي‌ اولين‌ بار ازدواج‌ مي‌كند مبلغي‌ معادل‌ يكماه‌ متوسط‌ مزد يا حقوق‌ با رعايت‌ شرايط‌ زير به‌ عنوان‌ كمك‌ ازدواج‌ پرداخت‌ مي‌شود: