جدول شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی مطابق با آخرین بخشنامه

جدول شرایط ویژه بخشودگی جرایم مالیاتی بر اساس آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی بدین شرح می باشد: