بخشنامه ۲۳۰/۹۹/۵۰۷ مورخ ۹۹/۲/۳۱(تمدید ضرائب ارزش افزوده رسته های صنفی برای سال ۱۳۹۹)

ضرائب ارزش افزوده رسته های صنفی برای سال ۱۳۹۹ (بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸) طی بخشنامه سازمان امورمالیاتی تمدید شد. باتوجه به عدم پیش بینی ضرایب ارزش افزوده برخی صنوف در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که منجر به صدور نامه شماره ۲۳۰/۱۲۵۸ مورخ ۹۹/۲/۶ سازمان امورمالیاتی نیز شد ، تمدید این ضرایب … ادامه خواندن بخشنامه ۲۳۰/۹۹/۵۰۷ مورخ ۹۹/۲/۳۱(تمدید ضرائب ارزش افزوده رسته های صنفی برای سال ۱۳۹۹)