مرور برچسب

89/93/200

بخشنامه ۸۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۸/۱۱(اعمال معافيت تبصره ۳ ماده۱۳۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم)

پيرو بخشنامه شماره 120072 مورخ 19/11/1387 نظر به اينکه به موجب نامه شماره 32274/33540 مورخ 29/5/1384 دبيرمحترم وقت هيات دولت ، عبارت" سفره خانه سنتي" بعد از واژه "زائرسرا" در…