حسابان وب

مرور برچسب

7/98/643

نامه شماره ۷/۹۸/۶۴۳ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰ (تغییر نماینده شخص حقوقی نیاز به اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها ندارد.

بموجب مکاتبه اداره حقوقی قوه قضاییه ، تغییر نماینده شخص حقوقی در هیات مدیره به معنی تغییر هیات مدیره نبوده و نیاز به اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها ندارد.