مرور برچسب

53255/ت 57654 ه

بخشنامه ۲۳۰/۲۸۲۵۳ مورخ ۹۹/۶/۳۰(‍ نحوه رسیدگی ، تشخیص عوارض بند و تبصره ۶  قانون بودجه ۱۳۹۹)

‍دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند (و) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص تصویبنامه ۵۳۲۵۵/ت ۵۷۶۵۴ ه…

تصویبنامه ۵۳۲۵۵/ت ۵۷۶۵۴ ه مورخ ۹۹/۵/۱۴(فهرست کالاهای مشمول عوارض که مصرف آنها منجر به تولید پسماند می شود)

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند و تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور" موضوع فهرست کالاهای مشمول عوارض که مصرف آنها منجر به…