مرور برچسب

40-95-200

بخشنامه ۴۰-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۶/۲(ارسال جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴)

به استناد مفاد قسمت اخير تبصره  ماده 97 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31-04-1394 و در اجراي مقررات بند(ب) ماده 154 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27-11-1380، به پيوست يک عدد…