نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

26/93/200

بخشنامه ۲۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۳/۳(نحوه اقدام ادارات امور مالياتي در موارد اشتباه سهوي مؤديان در ثبت مبالغ برخي از اقلام…

به قرار اطلاع واصله، برخي از مؤديان اعلام داشته اند که در زمان تکميل و ارسال اظهارنامه مالياتي الکترونيکي عملکرد سال 1391، سهواً برخي از اقلام اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و…

باب پنجم سازمان تشخيص و مراجع مالياتي -فصل اول : مراجع تشخيص ماليات و وظايف و اختيارات آنها(مواد۲۱۹تا۲۳۵)

ماده 219 : شناسايي وتشخيص درآمد مشمول ماليات ، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي شود كه به موجب بند (الف) ماده (59) قانون به سازمان امور…