حسابان وب

مرور برچسب

24249/200

بخشنامه ۲۴۲۴۹/۲۰۰ مورخ ۹۲/۱۲/۲۸(رفع ابهام درخصوص صورتحساب فروش كالا و عرضه خدمات)

نظر به اينكه دراجراي مواد 169 و 169 مكررقانون مالياتهاي مستقيم و دستورالعمل هاي شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و شماره 3954/200 مورخ 07/03/1392 ماده 169 مکرر مذکور کليه اشخاص…