حسابان وب

مرور برچسب

21939/200/ص

بخشنامه ۲۰۰/۲۱۹۳۹ مورخ ۹۲/۱۲/۶(مطالبه ماليات ازمكلفين به كسرو ايصال ماليات موديان ديگر)

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص مودياني كه به تكاليف قانوني خود درخصوص كسروايصال علي الحساب ماليات دراجراي مقررات ماده 104 و تبصره 9ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه…