حسابان وب

مرور برچسب

21389/212/د

بخشنامه ۲۱۳۸۹/۲۱۲/د مورخ ۹۳/۶/۲۴(ارسال راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري)

روساي امورمالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي استان­ها موضوع: ارسال راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 668 مورخ 23/9/1388 درخصوص شرايط…