مرور برچسب

200/98/50

 بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۰ مورخ ۲۸/ ۵/ ۹۸(شرایط سود بانک ها و موسسات اعتباری با منشا فعالیت های غیر بانکی)

 بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای حکم بند ب ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید ... در ارتباط با سود بانک ها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت های غیر بانکی شامل…