مرور برچسب

گزارشگري مالي

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۲۲ -گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌

هدف‌ اين‌ استاندارد تعيين‌ حداقل‌ محتواي‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ و تعيين‌ اصول‌ شناخت‌ و اندازه‌گيري‌ قابل‌ اعمال‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كامل‌ يا فشرده‌ ميان‌دوره‌اي‌ است‌.…