حسابان وب

مرور برچسب

کلید ورود به بورس

کلید ورود به بورس شکست

اینکه چرا مردم در ایران تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ندارند و حتی در یک‌سال اخیر نیز بیشتر آن‌ها از طریق شرکت‌های سبدگردان اقدام به سرمایه‌گذاری نکرده‌اند،