نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

کلاسه پرونده(TFN)

بخشنامه۲۲۱۴۴ /۲۳۰ مورخ۸۸/۲/۳۰(الزام استفاده از شماره کلاسه پرونده(TFN) در دبيرخانه هاي امور مالياتي)

پيرو دستورالعمل شماره 37159 مورخ 22/4/87 موضوع استفاده از شماره کلاسه پرونده(TFN)و شماره اقتصادي (TIN) به منظور شناسايي مؤديان مالياتي، رديابي کليه فرآيند هاي مالياتي مربوط به…