مرور برچسب

کلاسه پرونده: 92/1100، 297، 2

دادنامه ۷۸۵ الی ۷۸۷ مورخ ۹۴/۶/۲۴(ضریب کسر مالیات تکلیفی قراردادهای قبلی همان ۵% است)

توضیح سایت: این دادنامه توسط سازمان امورمالیاتی  ابلاغ شذ.  احتراماً در خصوص بخشنامه  شماره 12392/200 -21/6/1391 سازمان امور مالیاتی کشور همان گونه که مستحضرند: