نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

کلاسه پرونده: 90/1270

بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۱۲۷مورخ ۹۳/۱۱/۱۲(ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ مورخ ۷/۲/۱۳۸۸در ارتباط با کد رهگيري)

   به پيوست تصوير راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1218 مورخ 14/7/1393 مبني بر ابطال بخشنامه شماره 11839 مورخ 7/2/1388 اين سازمان که در ارتباط با عدم لزوم ارائه…