حسابان وب

مرور برچسب

کلاسه پرونده: 187/90

بخشنامه شماره ۵۲مستمریهای سازمان تامین اجتماعی (قانون بازنشستگی مشمولین (حفاظت دربرابر اشعه ))

 بخشنامه شماره 52مستمریهای سازمان تامین اجتماعی به استناد تبصره ذیل ماده (1)مصوبه شماره 15365ت 36005ه مورخ 5/2/1386هیات محترم وزیران رسیدگی به تقاضای بازنشستگی مشمولین قانون…