حسابان وب

مرور برچسب

کسر 10% مالیات دکتر

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۰۵ مورخ ۹۹/۲/۱۵(دستورالعمل نحوه اجرای مقررات کسر ۱۰% مالیات پزشکان )

پیرو بخشنامه شماره 200/99/7 مورخ 99/1/19 در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 99 ، دستورالعمل نحوه اجرای مقررات بند ح تبصره ۶  درخصوص نحوه کسر 10% مالیات  علی الحساب از…