مرور برچسب

کسر علي الحساب ماليات

بخشنامه ۲۱۷۶۹/۲۰۰ مورخ ۹۱/۱۱/۴(حذف خدمات بيمه اي (اعم از درماني و بهداشتي) از مصاديق اضافه شده به امور مصرح در ماده ۱۰۴…

با عنايت به نظريه شماره 35760/16075 مورخ 27/02/1391 امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاه هاي اجرايي معاونت حقوقي رئيس جمهور در اجراي مقررات تبصره (5) ماده 104 قانون مالياتهاي…

بخشنامه شماره ۲۲۹۴۶/ ۱۸۹۷/۲۱۱ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۸۵ (عدم شمول ماليات ۵ %‌به موارد غير مصرح در ماده ۱۰۴ ق م م )

چون در خصوص مصاديق و موارد مندرج در ماده 104 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 ، از جمله عبارت هر گونه حق الزحمه يا کارمزد ارائه خدمات .... ، سوالات متعددي مطرح گرديده…

بخشنامه ۳۸۰۸/۶۵۲۰۰-۲۱۱مورخ ۸۵/۱۱/۲۹الحاقی به ماده ۱۰۴قانون مالیاتها

در اجرای تبصره (5) الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 فهرست سایر مواردی كه باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در ماده مذكور اضافه شود، حسب  مقررات موضوعه…