مرور برچسب

کارگاه 5 نفر

دادنامه ۱۰۵۶مورخ ۹۸/۶/۵(ابطال دستور اداری شماره ۸۵۳۸؍۹۴؍۵۰۲۰ سازمان تامین اجتماعی)

دادنامه مذکور درخصوص ابطال دستور اداری شماره 8538؍94؍5020 مورخ 12؍10؍1394 معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی موضوع معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان که حداکثر 5 نفر کارگر ابلاغ شد.