مرور برچسب

کارگاه‌های تا 5 نفر کارگر

دادنامه ۱۰۵۶مورخ ۹۸/۶/۵(ابطال دستور اداری شماره ۸۵۳۸؍۹۴؍۵۰۲۰ سازمان تامین اجتماعی)

دادنامه مذکور درخصوص ابطال دستور اداری شماره 8538؍94؍5020 مورخ 12؍10؍1394 معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی موضوع معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان که حداکثر 5 نفر کارگر ابلاغ شد.

کارگاه‌های کشاورزی تا ۵ نفر کارگر از پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرما معاف هستند.

به گزارش تأمین، گودرز بهادری با اعلام این خبر گفت: در اجرای بند 100 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کشور، کارگاه‌های کشاورزی تا 5 نفر کارگر در شمول قانون معافیت از پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرما قرار می‌گیرند.