حسابان وب

مرور برچسب

چگونگی تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸

بخشنامه ۲۳۰/۲۱۹۴۸ مورخ ۹۹/۵/۲۲(رفع ابهام از مفاد بند۱۵دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸)

پیرو بخشنامه  ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ مورخ ۹۹/۵/۱۱ در خصوص مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) ، سازمان امورمالیاتی طی این بخشنامه از مفادبند۱۵ دستورالعمل…

جدول مربوط به اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی/چگونگی تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸

پیام متنی سازمان امور مالیاتی به صاحبان مشاغل هنگام تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ ( جدول مربوط به اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی )