نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

چه کسانی از پرداخت مالیات فرار می کنند؟

فرار مالياتي وگريزگاهها

مقدمه يكي از منابع مهم درآمدي دولتها ماليات است كه علاوه بر اينكه بخش عمده اي از هزينه ها را تامين مي كند بعنوان ابزار مناسب مالي براي كنترل اقتصاد نيز بكار گرفته مي شود.