حسابان وب

مرور برچسب

پیش نویس استاندارد حسابرسی ۵۴۰ “حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط ” (تجدیدنظر شده ۱۳۹۲)