نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

پيش نويس استاندارد حسابرسي بخش 505

استاندارد حسابرسي بخش ۵۰۵ : تاييديه هاي برون سازماني ( تجدید نظر شده ۱۳۹۱ )

.. كميته تدوين استانداردهاى حسابرسی استاندارد حسابرسی بخش 505 با عنوان ” تاییدیه‌های برون سازمانی “ را تجديد نظر كرده است .انتشار استاندارد تجديد نظر شده به صورت  پيش نويس…