حسابان وب

مرور برچسب

پولشويان

اقتدار حسابرسان و پولشويي

مصطفي ديلمي‌پور - عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و عضو انجمن حسابداران رسمي آمريكا  شفاف‌سازي مناسبات پولي و بهداشت اقتصاد اجتماعي و ايجاد محدوديت براي درآمدسازان غير‌قانوني…