مرور برچسب

پرونده مالياتي

معاون سازمان امور مالياتي كشور عنوان كرد بدون تشكيل پرونده ، ماليات تعيين نمي شود

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امورمالياتي كشور گفت: سازمان امور مالياتي كشور بدون اظهار موديان قادر به ايجاد پرونده مالياتي نيست و تاكنون بدون تشكيل پرونده براي هيچ يك از…

بخشنامه ۳۴۹۹۲/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۱۱/۱(واحديابي و شناسائي موديان فاقد پرونده مالياتي در منابع مختلف)

در راستاي اجراي طرح استانداردسازي فرآيندهاي مالياتي و با توجه به اهميت واحديابي و شناسايي مؤديان و فعالان اقتصادي فاقد پرونده مالياتي و براساس گزارشات واصله از سوي نهادهاي…

بخشنامه ۲۰۰/۶۵۷۷ مورخ ۹۱/۳/۳۱(ابلاغ دستورالعمل خوداظهاري دراجراي مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم)

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم براي در آمد مشمول ماليات و ماليات عملكرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهاي…