مرور برچسب

پرونده مالياتي عملکرد

بخشنامه ۳۴۹۹۲/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۱۱/۱(واحديابي و شناسائي موديان فاقد پرونده مالياتي در منابع مختلف)

در راستاي اجراي طرح استانداردسازي فرآيندهاي مالياتي و با توجه به اهميت واحديابي و شناسايي مؤديان و فعالان اقتصادي فاقد پرونده مالياتي و براساس گزارشات واصله از سوي نهادهاي…