حسابان وب

مرور برچسب

پروانه تاسيس،پروانه بهره برداري،برخورداري از ماده 132،راي 668،بخشنامه6798/210

بخشنامه ۲۱۳۸۹/۲۱۲/د مورخ ۹۳/۶/۲۴(ارسال راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري)

روساي امورمالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي استان­ها موضوع: ارسال راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 668 مورخ 23/9/1388 درخصوص شرايط…

بخشنامه۶۷۹۸/۲۱۰م۱۱/۳/۸۹(ارسال رأی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۶۶۸ درباره منشاء برخورداری از ماده ۱۳۲)

به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 668 مورخ 23/9/88 مبني بر « صرف ابطال پروانه بهره برداري سابق و صدور پروانه بهره برداري جديد براي مؤدي بدون…