حسابان وب

مرور برچسب

پرداخت ماليات

با عملياتي شدن امضاي ديجيتال در نظام مالياتي ارائه تمامي خدمات مالياتي در تيرماه امسال الکترونيکي شد

رييس کل سازمان امورمالياتي کشور از ارائه خدمات تمام الکترونيک مالياتي در تير ماه امسال خبرداد و گفت: موديان مالياتي مي توانند از تيرماه امسال تمامي مراحل ارائه تا پرداخت ماليات…

بخشنامه ۶۵۷۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۳۱(تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵…

بنابه اختيار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم ، به آن اداره کل اجازه داده مي شود با رعايت موارد زير در مناطقي که مقتضي بداند، درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد…

شركت هاي وابسته به دستگاه هاي دولتي و نهادها و بنيادها مشمول ماليات هستند

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت : اگر چه نهادها ، بنيادها ، وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي طبق قانون از پرداخت ماليات معاف هستند ، اما شركت هاي وابسته به تمامي اين بخش ها…