مرور برچسب

پرداخت حق بیمه سهم کارفرما کرونا

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۸/۱۴۷۷۴ مورخ ۹۸/۱۲/۲۶(امهال حق بیمه اسفند، فروردین و اردیبهشت سهم کارفرما)

بخشنامه مذکور توسط سازمان تامین اجتماعی در خصوص امهال حق بیمه اسفند، فروردین و اردیبهشت سهم کارفرما برای فعالیتها و کارگاههای مشمول عناوین دهگانه صادر شده است.

مهلت سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در ۱۰ رسته فعالیت زیان دیده از کرونا

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه مرتبط در خصوص مهلت سازمان تامین اجتماعی را اینجا ببینید. معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی از برنامه این سازمان برای مساعدت در دریافت…