نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

طلب تامین اجتماعی از دولت

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی گفت: پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی تا پایان سال 89 بوده است و بعد از آن هنوز 10 تا 15 هزار میلیارد تومان از تعهدات…