حسابان وب

مرور برچسب

پراكنده شدن سرمایه عظیم تامین اجتماعی در اصلاحیه قانون كار

با تغییر ماده ۲۲ این قانون رخ می‌دهد؛ پراكنده شدن سرمایه عظیم تامین اجتماعی در اصلاحیه قانون كار

. ماده ۲۲ قانون کار فعلی: در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وراث قانونی وی پرداخت…