نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

پایه حقوق کارگران

افزایش مزد به نسبت تورم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش دستمزد نسبت به نرخ تورم سیاست دولت است، گفت: تاکنون هیچ برنامه و تصمیم خاصی برای حذف یارانه بگیران در سال آینده وجود ندارد.