مرور برچسب

پاداش پايان خدمت واضافه كار

دادنامه ۶۵۷، ۶۵۸ مورخ ۸۷/۱۰/۱۵(احتساب اضافه‌کار در تعیین پاداش پایان خدمت)

شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/583 موضوع شکایت آقای داریوش کشتکار رضائی به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت مخابرات ایران به خواسته الزام به احتساب اضافه کاری در تعیین…