نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

وصول ماليات

اعطای اختیار به هیات اجرایی مالیاتی در خصوص بازداشت اموال ابطال شد

اطلاق ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم درحدی که متضمن اعطای اختیار به هیات اجرایی است که بدون حکم مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب یا گشایش محل قفل…

بخشنامه ۱۷۹۳۶/۲۰۰مورخ ۹۱/۹/۸(اصلاحيه ماده ۳۳ آئين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم)

براساس پيشنهاد شماره 15924/200 مورخ 07/08/1391 سازمان امور مالياتي کشور و موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، ماده 33 آئين نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم…

بخشنامه ۶۹۷۱۳۹۰/۳/۲۴۸/۲۰۰/ص مورخ ۹۰/۳/۲۴(اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم)

توضیح سایت تازه های حسابداری: قسمتی از ماده ۶ این آیین نامه ابطال شد.لطفا اینجا کلیک کنید. مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور به پيوست يك نسخه از اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي…

بخشنامه ۱۰۸۳/م مورخ۷۴/۴/۱۱( آئين نامه اجرائي وصول مالياتها موضوع ماده ۲۱۸ قانون)

بخشنامه 697۱۳۹۰/۳/۲۴8/200/ص مورخ 90/3/24(اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم) آئين نامه اجرائي وصول مالياتها موضوع ماده 218 قانون فصل : اول در شرايط…

بخشنامه ۹۸۸۸ مورخ ۸۲/۱۰/۲۴(آئين نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون ماليات هاي مستقيم)

آئين نامه اجرائي موضوع ماده 219اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 بنا به پيشنهاد شماره 9358مورخ 15/10/1382 سازمان امور مالياتي کشور که در مورخ 20/10/1382 به تصويب وزير…