نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

وصول سفته

نحوه رسیدگی به مطالبه وجه سفته

براي اقدام حقوقي نسبت به مطالبه وجه سند تجارتي سفته، دارنده و صاحب سفته تكاليفي را بر عهده دارد که انجام اين تكاليف امكان مراجعه به ظهرنويسان یا ضامن‌‌های آنان را فراهم می‌کند.