مرور برچسب

وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذيل ماده 46 قانون مالياتهاي مستقيم از گواهينامه رانندگي انواع خودرو

بخشنامه ۸۸/۹۳/۲۳۰ مورخ ۹۳/۸/۱۰(شيوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند ۴ تبصره ذيل ماده ۴۶ قانون مالياتهاي مستقيم از گواهينامه…

به پيوست شيوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذيل ماده 46 قانون مالياتهاي مستقيم از گواهينامه رانندگي انواع خودرو، حاوي اعلام تکاليف نيروي انتظامي و سازمان امور مالياتي کشور…