حسابان وب

مرور برچسب

وجود ضعف با اهميت در كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي

نمونه گزارش کنترل‌های داخلی در حالت “وجود ضعف با اهميت در كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي”

در حالت وجود ضعف با اهميت در كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي . شرکت نمونه (سهامی عام) گزارش کنترل‌های داخلی در تاریخ 29/12/2X13 . دورۀ موردگزارش و دامنۀ گزارش این…