مرور برچسب

وثيقه وام با يارانه

بخشنامه ۲۶۵۷۵۴/۹۰ مورخ ۹۰/۱۱/۹ بانك مركزي(وثائق قابل قبول تسهيلات اعطايي از محل حساب يارانه )

جهت اطلاع کليه مديران عامل بانک هاي دولتي، غيردولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد. با سلام؛ احترامًا، پيرو بخشنامه شماره 181187/90 مورخ 3/8/90درخصوص استفاده از يک ضامن معتبر…