حسابان وب

مرور برچسب

هيات حل اختلاف

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۹۲ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰( رفع ابهام مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی )

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد…

بخشنامه ۱۵۰۳۱/۲۰۱/۶۵۰۵۳م۸۸/۸/۳۰(ارجاع پرونده هاي مالياتي به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر که آراء بدوي آنها در فرم…

به رغم آنکه در ارتباط با قانون الحاق يک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 20/2/1388 مجلس شوراي اسلامي و احياء و برقراري مجدد هيأت هاي حل اختلاف مالياتي…