حسابان وب

مرور برچسب

هيات حل اختلاف مالياتي

بخشنامه ۲۵۱۶۵/۲۰۰ مورخ ۸۹/۸/۲۹(رعايت دقيق مقررات ماده ۲۵۹ قانون مالياتهاي مستقيم)

نظر به اينکه حسب اعلام ديوان محاسبات کشور مشاهده گرديده برخي از ادارات کل امور مالياتي مقررات ماده 259 قانون مالياتهاي مستقيم را رعايت ننموده و بدون جهات قانوني، عمليات…

باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل سوم : مرجع حل اختلاف مالیاتی(مواد۲۴۴ تا۲۵۱)

ماده 244 : مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جز درمواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده ، هيات حل اختلاف مالياتي است . هر هيات حل اختلاف مالياتي از سه نفر…