نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

هنر شمشير يا فن كلام

هنر شمشير يا فن كلام

متاسفم و ناگزير. و هنوز فراموش نكرده‌ام بنيانگذار شعر‌سرايي مدرن ايران را كه دردمندانه گفت: به كجاي اين شب تيره بياويزم قباي ژنده خود را؟ مقاله آقاي دكتر موسي بزرگ‌اصل كه در…